We Can Do Translated

We Can Do in English ||| ويمكننا ان نفعل باللغه العربية ||| 我们可以做简体中文版 ||| 我們所能做的,在中國傳統 ||| Wij kunnen in het Nederlands; Nous pouvons le faire en français ||| Wir können in den Sprachen Deutsch ||| Μπορουμε να κανουμε στα ελληνικα ||| Possiamo fare in italiano ||| 我々にできることは日本人 ||| 우리가 할 수 한국어로 ||| Nós podemos fazer em Português ||| Мы можем сделать на русском языке ||| Podemos hacerlo en español

We Can Do in English
At this time, “We Can Do” (We Can Do) is available only in English. But you can translate it to the language you want at http://translate.google.com/translate_t. The translation is done by a computer, not by a human being. This means the translation will be flawed. But you can use this translation to understand some of the information provided at We Can Do. To use the translator, go to http://translate.google.com/translate_t. You will see a box below the phrase “Translate a Web Page.” In this box, put the We Can Do address https://wecando.wordpress.com. Then select “English to ______” (language of choice). You can read any page at We Can Do in the same manner. Simply copy and paste the URL (web address) of the page you want into the google translator.

“We Can Do” (We Can Do) is about people with disabilities in developing countries. (Disability and international development.) It focuses on poverty and human rights. It also covers topics on education, health, water supply and sanitation, disaster, violence, and more. It shares news, information, practical resources, and papers. It emphasizes information that both advocates and professionals can use to improve the lives of people with disabilities in developing countries. For more detail, read About We Can Do and Why We Can Do.

Top of This Page

(Arabic) ويمكننا ان نفعل باللغه العربية
في هذا الوقت ، “We Can Do” (ويمكننا ان نفعل) متاح باللغه الانكليزيه فقط. ولكن يمكنك ترجمته الى اللغة التي تريد في
http://translate.google.com/translate_t
الترجمة يقوم به الكومبيوتر ، وليس من قبل كائن بشري. وهذا يعني ترجمة سيكون معيبا. ولكن يمكنك استخدام هذه الترجمة لفهم بعض المعلومات المقدمة في بامكاننا ان نفعل. لاستعمال المترجم ، اذهب الى

http://translate.google.com/translate_t

“Translate a Web Page”
في هذا الإطار ، وضعت ويمكننا ان نفعل العنوان
ثم اختر “English to Arabic”
يمكنك ان تقرأ في اي صفحة يمكننا ان نفعل في العمل بنفس الطريقة. ببساطة انسخ وألصق رابط (عنوان الويب) من الصفحه التي تريد في صور مترجم.

“We Can Do” (ويمكننا ان نفعل)
يوشك المعوقين في البلدان الناميه. (الاعاقه والتنمية الدولية.) وهو يركز على الفقر وحقوق الانسان. ويشمل ذلك أيضا على مواضيع التعليم ، والصحة ، وامدادات المياه والمرافق الصحية ، والكوارث ، والعنف ، وأكثر. ومن الأسهم الاخبار ، والمعلومات ، والموارد العملي ، وأوراق. وتؤكد المعلومات ان كلا من دعاة والمهنيين يمكن استخدامها لتحسين حياة المعوقين في البلدان الناميه. لمزيد من التفاصيل ، اقرأ ويمكننا ان نفعل إزاء و ماذا يمكننا ان نفعل.

.translate.google.com ثم اضطررت الى نسخة ولصقه تحرير بلادي. الشكل يتغير الكثير. حاولت تصحيح الامر. ولكن ومن الصعب ان تحدد بشكل سليم عندما لا تستطيع قراءة الاسماء العربية! عذرا مرة اخرى. اذا كنت قادرا على تعليمات مني في كيفية تصحيح هذا النص عندئذ يرجى تقديم المشوره.

Top of this page

(Chinese Simplified) 我们可以做简体中文版
在这个时候, “We Can Do” (我们所能做的) ,可只用英语。但是你可以把它的语言,你想在http://translate.google.com/translate_t 。翻译工作是由一台电脑,而不是由一个人。这意味着翻译将是错误的。但你可以使用这个翻译,以了解所提供的部分资料,在我们可以做的。使用翻译,去http://translate.google.com/translate_t 。你会看到一个方框,下面这句话 “Translate a Web Page” 。在这个框,把我们所能做的地址 https://wecando.wordpress.com 。然后选择 “English to Chinese(Simplified)” 。你可以阅读任何一页,在我们所能做的,在同样的方式。简单地照抄照搬,并粘贴URL (网址)的页面,你想成为Google的翻译。

“We Can Do” (我们所能做的) ,是关于人与残疾人生活在发展中国家。 (残疾和国际开发署) ,它着重于贫穷和人权。这还涉及教育,卫生,供水和环境卫生,灾难,暴力,以及更多。它的股票新闻,资讯,实用资源,和文件。它强调信息均倡导者和专业人士也可以使用,以改善残疾人生活在发展中国家。如需详细资讯,请阅读左右,我们可以做的 和<行情为什么我们可以做

Top of This Page

(Chinese Traditional) 我們所能做的,在中國傳統
在這個時候, “We Can Do” (我們所能做的) ,可只用英語。但是你可以把它的語言,你想在http://translate.google.com/translate_t 。翻譯工作是由一台電腦,而不是由一個人。這意味著翻譯將是錯誤的。但你可以使用這個翻譯,以了解所提供的部分資料,在我們可以做的。使用翻譯,去 http://translate.google.com/translate_t

你會看到一個方框,下面這句話 “Translate a Web Page” 。在這個框,把我們所能做的地址

https://wecando.wordpress.com

然後選擇 “English to Chinese (Traditional)” 。

你可以閱讀任何一頁,在我們所能做的,在同樣的方式。簡單地照抄照搬,並粘貼URL (網址)的頁面,你想成為Google的翻譯。

“We Can Do” (我們所能做的) ,是關於人與殘疾人生活在發展中國家。 (殘疾和國際開發署) ,它著重於貧窮和人權。這還涉及教育,衛生,供水和環境衛生,災難,暴力,以及更多。它的股票新聞,資訊,實用資源,和文件。它強調信息均倡導者和專業人士也可以使用,以改善殘疾人生活在發展中國家。如需詳細資訊,請閱讀左右,我們可以做的和<行情 為什麼我們可以做

Top of This Page

Wij kunnen in het Nederlands
Op dit moment is “We Can Do” (we kunnen doen) is alleen beschikbaar in het Engels. Maar je kunt vertalen naar de gewenste taal op http://translate.google.com/translate_t. De vertaling wordt gedaan door een computerprogramma, niet door een mens. Dit betekent dat de vertaling zal worden gebrekkig. Maar u kunt gebruik maken van deze vertaling te begrijpen sommige van de verstrekte informatie op We Can Do. Om gebruik te maken van de vertaler, ga dan naar <a href=”http://translate.google.com/translate_t&#8221; http://translate.google.com/translate_t.

U ziet een doos onder de zinsnede “Translate a Web Page.” In dit vak, de We Can Do adres https://wecando.wordpress.com. Vervolgens selecteert u “English to Dutch”

U kunt lezen op elke pagina We Can Do op dezelfde wijze. Kopieer en plak de URL (webadres) van de pagina die u wilt in de google vertaler.

“We Can Do” (we kunnen doen) is over mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. (Disability en internationale ontwikkeling.) Het richt zich op de armoede en de mensenrechten. Het heeft ook betrekking op onderwerpen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, ramp, geweld, en nog veel meer. Hij deelt nieuws, informatie, praktische middelen en documenten. Zij benadrukt dat de informatie zowel voorstanders en professionals kunnen gebruiken ter verbetering van het leven van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie, lees Over We Can Do en Waarom We Can Do.

Top of This Page

Nous pouvons le faire en français
À ce moment-là, “We Can Do” (nous pouvons faire) est disponible uniquement en anglais. Mais vous pouvez le traduire à la langue que vous voulez à l’adresse http://translate.google.com/translate_t. La traduction est effectuée par un ordinateur, et non pas par un être humain. Cela signifie que la traduction sera viciée. Mais vous pouvez utiliser cette traduction pour comprendre certaines des informations fournies à We Can Do. Pour utiliser le traducteur, rendez-vous sur http://translate.google.com/translate_t. Vous verrez une case ci-dessous la phrase “Translate a Web Page” Dans cette case, mettez le We Can Do adresse https://wecando.wordpress.com. Puis sélectionnez “English to French.” Vous pouvez lire une page à nous pouvons faire de la même manière. Copiez et collez l’URL (adresse Web) de la page que vous désirez dans le traducteur google.

“We Can Do” (nous pouvons faire), ce sont des gens handicapés des pays en développement. (Le handicap et le développement international.) Il se concentre sur la pauvreté et les droits de l’homme. Il couvre également les thèmes sur l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, des catastrophes, de violence, et plus encore. Il partage actualité, d’information, de ressources pratiques, et des papiers. Il met l’accent sur l’information que les deux défenseurs, et les professionnels peuvent utiliser pour améliorer la vie des personnes handicapées dans les pays en développement. Pour plus de détails, lisez la page propos We Can Do et Why We Can Do.

Top of This Page

Wir können in den Sprachen Deutsch
Zu dieser Zeit, “We Can Do” (was wir tun können) ist nur in Englisch erhältlich. Aber man kann es zu übersetzen, die gewünschte Sprache unter http://translate.google.com/translate_t. Die Übersetzung wird von einem Computer, nicht von einem Menschen. Das bedeutet, dass die Übersetzung wird fehlerhaft. Aber Sie können mit dieser Übersetzung zu verstehen, einige der bereitgestellten Informationen vorzunehmen We Can Do. Zur Nutzung der Übersetzer, gehen Sie zu http://translate.google.com/translate_t. Sie sehen ein Feld unterhalb der Phrase “Translate a Web Page” In diesem Feld legen Sie die We Can Do-Adresse https://wecando.wordpress.com. Dann wählen Sie “English to German.” Sie können auf jeder Seite We Can Do in der gleichen Art und Weise. Einfach kopieren, und dann die URL (Web-Adresse) an der Seite, die Sie wollen, in den Google-Übersetzer.

“We Can Do” (was wir tun können) geht es um Menschen mit Behinderungen in den Entwicklungsländern. (Behinderung und internationale Entwicklung.) Es konzentriert sich auf die Armut und Menschenrechte. Er deckt auch die Themen Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Katastrophen, Gewalt, und vieles mehr. Es Aktien Nachrichten, Informationen, praktische Mittel und Papiere. Er betont, dass die Informationen sowohl Befürworter und Profis können zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen in den Entwicklungsländern. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte Über We Can Do und Why We Can Do.

Top of This Page

(Greek) Μπορουμε να κανουμε στα ελληνικα
Προς το παρον, “We Can Do” (που μπορουμε να κανουμε) ειναι διαθεσιμη μονο στην αγγλικη γλωσσα. Αλλα μπορειτε να μεταφρασουν τη γλωσσα που θελετε απο την http://translate.google.com/translate_t. Η μεταφραση γινεται με τη βοηθεια ηλεκτρονικου υπολογιστη, οχι απο εναν ανθρωπο. Αυτο σημαινει οτι η μεταφραση θα ειναι εσφαλμενη. Αλλα μπορειτε να χρησιμοποιησετε αυτη μεταφραση να καταλαβουμε ορισμενες απο τις πληροφοριες που παρεχονται στο We Can Do. Για να χρησιμοποιησετε το μεταφραστη, πηγαινετε στο http://translate.google.com/translate_t. Θα δειτε ενα κουτι κατω απο την φραση “Translate a Web Page” Σε αυτο το πλαισιο, βαλτε τη διευθυνση We Can Do https://wecando.wordpress.com. Στη συνεχεια, επιλεξτε “English to Greek” Μπορειτε να διαβασετε οποιαδηποτε σελιδα στο We Can Do με τον ιδιο τροπο. Απλα αντιγραψτε και επικολληστε το URL (διευθυνση web) της σελιδας που θελετε στο google translator.

“We Can Do” (που μπορουμε να κανουμε) ειναι για τους ανθρωπους με αναπηριες στις αναπτυσσομενες χωρες. (Αναπηρια και διεθνους αναπτυξης.) Επικεντρωνεται σχετικα με τη φτωχεια και τα ανθρωπινα δικαιωματα. Καλυπτει επισης θεματα σχετικα με την παιδεια, την υγεια, την υδρευση και την αποχετευση, την καταστροφη, τη βια, και πολλα αλλα. Συμμεριζεται ειδησεις, πληροφοριες, πρακτικα μεσα, και εγγραφα. Τονιζεται οτι οι πληροφοριες οι συνηγοροι και οι επαγγελματιες μπορουν να χρησιμοποιησουν για να βελτιωθει η ζωη των ατομων με αναπηριες στις αναπτυσσομενες χωρες. Για περισσοτερες λεπτομερειες, διαβαστε Σχετικα με We Can Do και Γιατι We Can Do.

Top of This Page

Possiamo fare in italiano
In questo momento, “We Can Do” (si può fare) è disponibile solo in lingua inglese. Ma si può tradurre per la lingua che si desidera all’indirizzo http://translate.google.com/translate_t. La traduzione è fatta da un computer, non da un essere umano. Ciò significa che la traduzione verrà incrinata. Ma si può usare questa traduzione per capire alcune delle informazioni fornite a noi può fare. Per utilizzare il traduttore, vai alla http://translate.google.com/translate_t. Vedrete una casella sottostante la frase “Translate a Web Page.” In questa casella, mettere il nostro indirizzo può fare https://wecando.wordpress.com. Quindi selezionare “English to Italian.” Si può leggere in qualsiasi pagina Ci può fare allo stesso modo. Basta copiare e incollare l’URL (indirizzo web) della pagina che si desidera nel google traduttore.

“Ci può fare” (si può fare) è di circa di persone con disabilità in paesi in via di sviluppo. (Disabilità e sviluppo internazionale). Esso è incentrato sulla povertà e dei diritti umani. Esso copre anche sui temi dell’istruzione, della sanità, fornitura di acqua e servizi igienici, catastrofe, la violenza, e molto altro ancora. Condivide notizie, informazioni, pratiche di risorse e documenti. Essa sottolinea che entrambe le informazioni avvocati e professionisti possono utilizzare per migliorare la vita delle persone con disabilità in paesi in via di sviluppo. Per ulteriori dettagli, leggere Noi Chi può fare e Perché noi può fare.

Top of This Page

我々にできることは日本人
現時点では、 “We Can Do” (我々にできること)は、英語でのみご利用いただけます。しかし、それを言語に翻訳することができますでのhttp://translate.google.com/translate_t/ 。コンピュータの翻訳が行われるのではなく、人間によってです。これは、欠陥のある翻訳される。しかし、この翻訳を理解し使用することができますいくつかの情報提供を行うことができます。トランスレータを使用して、行くの http://translate.google.com/translate_t 。 下のボックスが表示されますフレーズ “Translate a Web Page”。 このボックスをオンにするには、住所、我々にできること https://wecando.wordpress.com 。を選択して “English to Japanese” 。任意のページを読むことができますでは、同じ方法で行うことができます。単純にコピーして貼り付け、 URL (ウェブアドレス)には、ページをGoogle翻訳したいです。

“We Can Do” (我々にできること)については、開発途上国における障害を持つ人々です。 (障害者や国際開発中です。 )貧困や人権問題に焦点を当てています。また、トピックをカバーして教育、保健、水供給と衛生、災害や暴力、こちらです。それ株のニュース、情報、実用的なリソース、および論文です。それは、双方の擁護者や専門家の情報を強調するために使用できる障害を持つ人々の生活を改善する発展途上国だ。より詳しい情報については、既読 の 我々にできることについて “および の なぜ我々にできること

Top of This Page

우리가 할 수 한국어로
현재로서는, “We Can Do” (우리가 할 수) 은 영어로만 제공됩니다. 하지만 당신의 언어로 번역하실 수있습니다 http://translate.google.com/translate_t. 번역이 완료하여 컴퓨터가 아니라 인간에 의해합니다. 이것은 결함이의 번역된다. 그러나이 번역을 이해를 사용할 수있습니다 제공되는 정보의 일부는 우리가 할 수합니다. 을 사용하여 번역기로 이동 http://translate.google.com/translate_t. 아래에있는 상자가 표시됩니다 구문 “Translate a Web Page”. 이 상자에 넣습니다 주소를 우리가 할 수 https://wecando.wordpress.com . 선택한 다음 “English to Korean”. 어떤 페이지를 읽어보실 수있습니다 같은 방식으로 우리가 할 수합니다. 간단히 복사 및 붙여넣기합니다 (웹 주소)의 페이지를 원하는 google 통역을합니다.

“We Can Do”(우리가 할 수)은 개발 도상국에서 장애인에 대한합니다. (장애 및 국제 개발합니다.) 빈곤과 인권을 초점을 맞추고있다. 또한 주제를 다룹니다 교육, 보건, 물 공급과 위생, 재해, 폭력, 그리고 더 많은합니다. 그것 주식 뉴스, 정보, 실용적인 자원을, 그리고 서류를합니다. 그것을 강조한다 옹호 및 전문인 둘 다 사용할 수있는 정보의 품질 향상을 위하여 개발 도상국에서 장애인의 목숨을합니다. 에 대한 자세한 정보, 읽기 에 대해 우리가 할 수왜 우리가 할 수.

Top of This Page

Nós podemos fazer em Português
Neste momento, “We Can Do” (o que podemos fazer) está disponível apenas em Inglês. Mas você pode traduzi-lo para o idioma desejado na http://translate.google.com/translate_t. A tradução é feita por um computador, e não por um ser humano. Isto significa que a tradução será imperfeito. Mas você pode usar esta tradução para compreender algumas das informações fornecidas pelo We Can Do. Para usar o tradutor, vá para http://translate.google.com/translate_t. Você verá uma caixa abaixo da frase “Translate a Web Page”. Nesta casa, ponha o We Can Do endereço https://wecando.wordpress.com . Em seguida, selecione “English to Portuguese”. Você pode ler qualquer página em que pode fazer da mesma maneira. Simplesmente copie e cole a URL (endereço na web) da página que você deseja para o google tradutor.

“We Can Do” (o que podemos fazer), é sobre as pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento. (Deficiência e desenvolvimento internacional.) Incide sobre a pobreza e os direitos humanos. Abrange também temas sobre educação, saúde, abastecimento de água e saneamento, desastres, a violência, e muito mais. Partilha notícias, informações, recursos práticos, e papéis. Ela enfatiza informação que tanto defende e profissionais podem usar para melhorar a vida das pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento. Para mais detalhes, leia Sobre nós podemos fazer e Por que nós podemos fazer.

Top of This Page

Мы можем сделать на русском языке
На данный момент “We Can Do” (мы можем), имеется только на английском языке. Но вы можете перевести его на язык вы хотите на http://translate.google.com/translate_t. Перевод осуществляется компьютером, а не человеком. Это означает, что перевод будет порочным. Но вы можете использовать данный перевод понять некоторые из информации, представленной на Можам ли. Чтобы воспользоваться переводчиком, перейдите на http://translate.google.com/translate_t. Вы увидите окно ниже фразы “Translate a Web Page”. В этом поле, поставлю Мы Может ли адрес https://wecando.wordpress.com . Затем выберите “English to Russian”. Вы можете прочитать на странице Мы Может ли таким же образом. Просто скопируйте и вставьте URL (веб-адрес) страницы, нужно в google переводчик.

“We Can Do” (мы можем), составляет около инвалидов в развивающихся странах. (инвалидность и международного развития.) Основное внимание в нем уделяется нищеты и прав человека. Она также охватывает вопросы, как образование, здравоохранение, водоснабжение и санитария, катастрофы, насилие, и многое другое. Он разделяет новости, информация, практические ресурсов, а также документы. Он подчеркивает, информацию о том, что оба адвокаты и специалисты могут использовать для улучшения условий жизни инвалидов в развивающихся странах. Более подробно, читайте О мы можем сделать и Почему мы можем сделать.

Top of This Page

Podemos hacerlo en español
En este momento, “We Can Do” (que podemos hacer) está disponible sólo en Inglés. Pero se puede traducir al idioma que desee en http://translate.google.com/translate_t . La traducción es realizada por un equipo, no por un ser humano. Esto significa que la traducción será imperfecto. Sin embargo, puede utilizar esta traducción para entender parte de la información proporcionada en el que podemos hacer. Para utilizar el traductor, ir a la http://translate.google.com/translate_t. Verá una caja debajo de la frase “Translate a Web Page”. En este cuadro, poner la dirección para “We Can Do” https://wecando.wordpress.com . A continuación, seleccione “English to Spanish”. Puede leer cualquier página en la que podemos hacer de la misma manera. Basta con copiar y pegar la URL (dirección web) de la página que desea en el google traductor.

“We Can Do” (que podemos hacer) se trata de las personas con discapacidad en los países en desarrollo. (Discapacidad y desarrollo internacional.) Se centra en la pobreza y los derechos humanos. También abarca los temas de educación, salud, abastecimiento de agua y saneamiento, el desastre, la violencia, y mucho más. Comparte noticias, información, recursos prácticos, y papeles. Se hace hincapié en la información de que tanto los defensores y los profesionales pueden utilizar para mejorar la vida de las personas con discapacidad en los países en desarrollo. Para más detalles, lea Acerca de lo que podemos hacer y ¿Por qué podemos hacer?.

Top of This PageAlso at We Can Do: catch up with the news; explore resources, toolkits, or funding and fellowship opportunities that might be helpful for your organization; find research, reports, papers, or statistics; or look up conferences, events, call for papers, or education/training opportunities.Learn how to receive an email alert when new material is posted at We Can Do (wecando.wordpress.com).

Top of This Page

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  Ending poverty among and oppression toward disabled people in developing countries.

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

 • The Mwanza Computer Literacy Project

  The Mwanza Computer Literacy Project

  The Tusaidiane Disabilities Resources and Charity Organization of Tanzania (TDRCT) would like to improve computer literacy and self-employment opportunities for people with disabilities in Mwanza, Tanzania, and promote their empowerment.

  This organization is run by people who themselves have disabilities. I have known the man who founded this organization for some years. If his organization can quickly raise $5000 from 40 donors within a few days, then GlobalGiving will feature their organization on its website. This will enable them to attract more prospective funders. I have made a donation to them, I hope others will consider doing the same.
  Give Now


  Site Meter

 • Help the U.S. Ratify the Disability Treaty!

  Image of an hour glass overlaid on image of the Capitol building in DC. Text says, "Time is running out! Now is the time for the Senate to Act! Ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities! www.disabilitytreaty.org #CRPD

  Learn why the CRPD matters and how to take action at www.disabilitytreaty.org!

 • Subscribe!

 • Bookmark and Share
 • Translate!

 • Connect to Andrea Shettle via Linked In

 • Archives

 • Topic Categories

 • Make WeCanDo Your “Favorite”

 • Stumble Upon It!

  Stumble It! Share this blog with other readers via "Stumble Upon"!
 • Follow We Can Do in Facebook!

 • We Can Do is in the GDRL!

 • Blog Stats

  • 726,320 hits
 • Map of Visitors

  Map
 • Meta

 • Facebook Networked Blogs

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: